ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

TRYB I SPOSÓB ZGŁASZANIA NIEWŁAŚCIWEGO ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ FIRMĘ ODBIERAJĄCĄ ODPADY KOMUNALNE LUB PRZEZ PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

 

1) właściciele nieruchomości powinni zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu, nie później jednak niż w terminie do 3 dni roboczych od dnia, w którym usługa została niewłaściwie wykonana;

2) zgłoszenie winno nastąpić osobiście w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, telefonicznie, pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail - czystaswidnica@um.swidnica.pl;

3) zgłoszenie, o którym mowa w pkt 2 powinno zawierać dane niezbędne dla ustalenia okoliczności, w szczególności:

  • imię i nazwisko zgłaszającego,
  • adres nieruchomości dotyczącej reklamacji,
  • opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

Formularz zgłoszenia reklamacji