KONKURS PLASTYCZNY

Konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej dla grup przedszkolnych z terenu Gminy Miasto Świdnica. Regulamin konkursu - (załącznik)

MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ BEZ ELEKTRYCZNYCH ŚMIECI

W ramach współpracy z Fundacja Odzyskaj Środowisko zapraszamy przedszkolaki, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz studentów na wyjątkowe wydarzenie online! Tydzień bez Elektrycznych Śmieci to pięć dni zdobywania wiedzy inaczej niż zawsze. Wyruszymy w podróż autem na elektryczne śmieci, zgłębimy tajniki czerwonego pojemnika, odtańczymy pszczeli taniec, zagramy w Milionerów w profesjonalnym zakładzie przetwarzania  i odkryjemy w sobie artystyczne zdolności w ramach warsztatów trash art. Wydarzenie potrwa od 22 do 26 listopada.

Poniedziałek

Czerwony Pojemnik i dinozaury na początek!

Inauguracja wydarzenia będzie miała  miejsce w Centrum Geoedukacji w Kielcach. Co łączy prehistoryczne dinozaury z pszczołami? Kiedy narodziło się pojęcie ekologii? W jaki sposób zamienić elektryczne śmieci w przestrzenną makietę Ziemi z przyszłości? Otwarciu wydarzenia będą towarzyszyć warsztaty na żywo z tworzenia wyjątkowych dzieł sztuki! Udowodnimy, że każdy może zostać artystą. W dalszej części wyjątkowy pokaz lektorski i konkurs recytatorski.  W specjalnym pokazie lektorskim zaprezentujemy wiersz autorstwa Marty Iwańskiej- Siwek o tym , czym jest czerwony pojemnik i jaka jest jego rola w miastach uczestniczących w projekcie Elektryczne Śmieci. Jednocześnie ogłosimy konkurs na najlepiej wyrecytowany wiersz. Zwycięzca konkursu recytatorskiego otrzyma cenną nagrodę.

Wtorek:

Kierunek trash art!

Warsztaty na żywo z tworzenia wyjątkowych dzieł sztuki! Udowodnimy, że każdy może zostać artystą. Będziemy wspólnie tworzyć piłeczki sensoryczne z elektrycznych śmieci oraz….

Środa

Czas na PODRÓŻ!

Ruszamy w trasę naszym samochodem z pszczołami. Będziemy śledzić każdy ruch naszego pojazdu. Poszukamy odpowiedzi na pytanie co się dzieje z elektrycznymi śmieciami, które trafiają do czerwonych pojemników np. w Rzeszowie. Będzie można z bliska przyjrzeć się rozładunkowi samochodu, zobaczyć instalacje np. do recyklingu lodówek oraz przekonać się na czym właściwie polega recykling.

Czwartek

Pszczoły w mieście i … nie tylko!

Mini wykład o sekretach z życia pszczół. Co widzą pszczoły? Jak trafiają do swojego ula? Czy w zimie nie są głodne? Dlaczego tańczą? Dodatkowo: PSZCZELI TANIEC -  warsztaty taneczne dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych poprowadzi profesjonalny instruktor tańca i choreograf.

Piątek

Kto pyta… wie lepiej!

Na pytania o recykling, elektryczne śmieci oraz o instalacje i nasze zakłady będzie można na żywo pytać naszych ekspertów.

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 4 GRUDNIA 2021 R.

INFORMATOR

INFORMATOR

INFORMATOR

INFORMATOR

INFORMATOR

INFORMATOR

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 4 WRZEŚNIA 2021 R.

Zbiórka Elektrośmieci

INFORMATOR

INFORMATOR

INFORMATOR

INFORMATOR

INFORMATOR

KONKURS EKO OZDOBA BOŻONARODZENIOWA

Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świdnicy zachęca wszystkich mieszkańców naszego miasta do udziału w konkursie pn. ”EKO OZDOBA BOŻONARODZENIOWA”. Celem konkursu jest zaprojektowanie i stworzenie ozdoby bożonarodzeniowej, atrakcyjnej wizualnie, innowacyjnej, koniecznie zrobionej z recyklingu (niepotrzebnych przedmiotów, materiałów), a następnie wykonanie jej zdjęcia lub materiału filmowego wraz z opisem sposobu w jaki powstał prezentowany przedmiot i wysłanie/dostarczenie na adres Urzędu Miejskiego lub drogą elektroniczną na adres e-mail czystaswidnica@um.swidnica.pl

Ideą konkursu jest pokazanie, że wykorzystywanie tego, co już raz znalazło się w przemysłowym obiegu, ma nie tylko sens ekologiczny, ale także wymiar artystyczny, a do tego funkcjonalny!

Konkurs trwać będzie od dnia 16.12.2020r. do 30.12.2020r. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 08.01.2021r. Miło nam poinformować, że wszyscy uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni, a trzech laureatów, których prace będą najbardziej użyteczne i kreatywne otrzymają proekologiczne zestawy gadżetów! Wręczenie nagród przewidziane jest na dzień 12.01.2021r.

>> Regulamin konkursu
>> Załącznik do regulaminu

 

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 26 września 2020r.

PRACE SPOŁECZNIE-UŻYTECZNE NA UL. KOŚCIELNEJ

W miesiącu lipcu ruszyły prace społecznie użyteczne na boisku przy ul. Kościelnej. W pracach uczestniczy 10 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Wskazana forma aktywizacji pozwala na porządkowanie terenów miejskich, a także regularne utrzymywanie ich w czystości.

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 13 CZERWCA 2020 R.

PSZOK

Informujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w  dniu 12 czerwca będzie czynny w godz. od 7:00 do 14:00 oraz w dniu 13 czerwca w godz. od 8:00 do 12:00.

PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczący się przy ul. Metalowców 4 w Świdnicy od dnia 08 czerwca 2020 r., będzie czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 17:00 oraz w soboty od godziny 10:00 do 14:00. Wprowadzone ograniczenia związane ze stanem epidemii COVID -19 zostają zniesione, ale mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności oraz stosowanie się do zaleceń przekazywanych przez pracowników punktu.

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są niżej wymienione odpady od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach,
 • odpady zielone,
 •  odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone,
 •  inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych,
 • papier i tektura,
 • metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło i opakowania ze szkła,
 • okna i szyby,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • opakowania ulegające biodegradacji.

Plakat przedstawiający segregację odpadów w języku ukraińskim

Wychodząc naprzeciw mieszkańcom Świdnicy, posługujących się językiem ukraińskim - stworzyliśmy plakat w formacie A3 dot. poprawnej segregacji odpadów. Z chęcią przekażemy plakaty w wersji papierowej zarządcom nieruchomości, spółdzielniom, wynajmującym oraz przedstawicielom firm, którzy zechcą przekazać je mieszkańcom oraz swoim pracownikom. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wiadomości na adres:
✔️czystaswidnica@um.swidnica.pl

Segregacja śmieci to nie wybór tylko obowiązek

Zmiana zależy od nas samych. Świdniczanie muszą wziąć odpowiedzialność za swoje nieruchomości, za najbliższe otoczenie, w którym żyjemy, ale także zwracać uwagę innym, jeżeli widzimy, że postępują niezgodnie z zasadami – mówi dyrektor Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego Krystian Werecki.

https://mojaswidnica.pl/krystian-werecki-segregacja-smieci-to-nie-wybor-a-obowiazek/?fbclid=IwAR0ZUCK9WleiB5W4oDFdSJyxw7wE5Sj4i4UwkfNQda9F1z9f_czBgOt16Q4

Prace społecznie użyteczne

Od 1 marca br. rozpoczęliśmy prace społecznie użyteczne, w których udział bierze 18 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Dzięki takiej formie aktywizacji osób bezrobotnych będziemy starać się wspólnie porządkować tereny naszego miasta.

UCHWAŁA NR XVII/177/20RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY Z DNIA 24 KWIETNIA 2020 R.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez   właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) orazart. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządkuw gminach (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 2010, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2.  Deklaracje, o których mowa w §1, właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica zobowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Świdnicy:

1)    Deklarację pierwszą w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

2)    Deklarację nową w terminie do 10 dnia następnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonejw deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

§3. 1. Deklaracje, o których mowa w §1, właściciele nieruchomości są zobowiązani składać:

1)    w formie papierowej: Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Świdnicy lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Świdnicyul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica;

2)  za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje poprzezwypełnienie i przesłanie za pomocą strony internetowej udostępnionej przez Gminę Miasto Świdnica.

3. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatuw rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2019r., poz. 162, z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 346).

4. Deklarację składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej sporządza sięw formacie danych XML w oparciu o wzór deklaracji. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji jest zgodny z układem danych zawartych we wzorze deklaracji o której mowa w §1.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnica.

§5. Tracą moc:

1) uchwała nr XXXVII/398/17 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 października 2017roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wzoru deklaracjio wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przezwłaścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica (Dz. Urz.Woj. Dolnośląskiego z 2017 r., poz. 4762);

2)    uchwała nr XXXVII/396/17 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia27 października 2017 roku w sprawie określenia warunków i trybu składaniadeklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanejza pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez właścicieli nieruchomościpołożonych na terenie Gminy Miasto Świdnica (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiegoz 2017 r., poz. 4760).

§6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnica.

§7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, NIEZAMIESZKAŁYCH I MIESZAKNYCH (plik DOC) (plik PDF).

PSZOK

Od 11 maja 2020r. odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) będą przyjmowane tylko i wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na dany dzień i godzinę (Nr tel. 074 852 21 04). Odpady będą przyjmowane w takich dniach i godzinach jak dotychczas. W celu oddania posortowanych odpadów w PSZOK należy wcześniej uzgodnić pod wskazanym nr tel. termin i godzinę wizyty podając imię, nazwisko, adres, nr rejestracyjny pojazdu oraz rodzaj odpadu. Odpady będą przyjmowane w 20 minutowych odstępach, jest to maksymalny czas wizyty.

PSZOK NIECZYNNY

Działając prewencyjnie, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zawieszamy funkcjonowanie punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się na ul. Metalowców 4 w Świdnicy. PSZOK będzie nieczynny do 4 maja 2020 r., z możliwością przedłużenia.

PSZOK NIECZYNNY

Działając prewencyjnie, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zawieszamy funkcjonowanie punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się na ul. Metalowców 4 w Świdnicy. PSZOK będzie nieczynny do 14 kwietnia 2020 r., z możliwością przedłużenia.

Uchwała nr XVI/156/20 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 lutego 2020 roku

Informujemy, że zgodnie z art. 6j ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników  lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2. ( Dz. U. z 2020r. poz.2010 ).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, odpady selektywne zbiera się z podziałem na pięć frakcji.

PSZOK NIECZYNNY

Działając prewencyjnie, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zawieszamy funkcjonowanie punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się na ul. Metalowców 4 w Świdnicy. PSZOK będzie nieczynny od dnia 16 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r., z możliwością przedłużenia.

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 21 MARCA 2020 R.

Zapraszamy w sobotę 21 MARCA 2020 r. do udziału w zbiórce elektrośmieci, która odbędzie się na parkingu przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49, w godzinach 10:00-14:00.

UWAGA!

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 14 GRUDNIA 2019 R.

Zapraszamy w sobotę 14 GRUDNIA 2019 r. do udziału w zbiórce elektrośmieci, która odbędzie się na parkingu przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49, w godzinach 10:00-14:00.

UWAGA!! ZMIANY GODZIN OTWARCIA PSZOK

W związku ze zbliżającym się uroczystościami Wszystkich Świętych w dniu 02.11.2019r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

będzie otwarty w godzinach: 10:00 - 12:00.

 

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 21 WRZEŚNIA 2019R.

Zapraszamy w sobotę 21 WRZEŚNIA 2019 r. do udziału w zbiórce elektrośmieci, która odbędzie się na parkingu przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49, w godzinach 10:00-14:00.

 

  UWAGA ZMIANA GODZIN OTWARCIA PSZOK

Drodzy Mieszkańcy!

Informujemy, że w związku z długim weekendem sierpniowym Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie czynny:

w dniu 16 sierpnia 2019 roku (piątek) od godz. 7:00 do 16:00,

w dniu 17 sierpnia  2019 roku (sobota) od 7:00 do 12:00.

  UWAGA ZMIANA GODZIN OTWARCIA PSZOK

Drodzy Mieszkańcy!

Informujemy, że w związku z długim weekendem czerwcowym Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie czynny:

w dniu 21 czerwca 2019 roku (piątek) od godz. 7:00 do 15:00,

w dniu 22 czerwca  2019 roku (sobota) od 7:00 do 11:00.

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 15 CZERWCA 2019R.

Zapraszamy w sobotę 15 czerwca do udziału w zbiórce elektrośmieci, która odbędzie się na parkingu przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49, w godzinach 10:00-14:00.

UWAGA ZMIANA GODZIN OTWARCIA PSZOK -MAJÓWKA

Drodzy Mieszkańcy!

Informujemy, że w związku z długim weekendem majowym Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie czynny:

w dniu 02 maja 2019 roku od godz. 8:00 do 14:00,

w dniu 04 maja od 8:00 do 12:00.

 

   WYMIEŃ FOLIÓWKĘ NA EKO-REKLAMÓWKĘ edycja III

Wydział Gospodarki Odpadami serdecznie zaprasza mieszkańców Świdnicy do udziału w kolejnej III już edycji akcji promującej ograniczenie jednorazówek.

Mając na uwadze zbliżający się szał przedświątecznych zakupów chcielibyśmy Państwa zachęcić do używania toreb wielokrotnego użytku..

Od poniedziałku 15 kwietnia każdy, kto zgłosi się do Urzędu Miejskiego w Świdnicy (ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 2) otrzyma jedną płócienną torbę wielokrotnego użytku z logiem "Czysta Świdnica".

Jedyne co trzeba zrobić, aby pozyskać ten ekologiczny gadżet, to przynieść na wymianę foliową reklamówkę. Akcja potrwa do 26 kwietnia.

Zadbajmy o otaczające nas środowisko zaczynając od zmiany własnych nawyków.

 

PSZOK -  UWAGA ZMIANA GODZIN OTWARCIA

Drodzy Mieszkańcy

Informujemy, że w związku z przedłużającym się remontem placu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

PSZOK nadal będzie czynny od godz. 8:00 do 16:00,

w soboty bez zmian od 10:00 do 14:00.

 

WIOSENNA ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 16 MARCA 2019R.

Zapraszamy w sobotę 16 marca do udziału w pierwszej tegorocznej wiosennej zbiórce elektrośmieci, która odbędzie się na parkingu przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49, w godzinach 10:00-14:00.

 

PSZOK -  UWAGA ZMIANA GODZIN OTWARCIA

Drodzy Mieszkańcy Informujemy, że w związku z remontem placu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

od dnia 18 lutego 2019 roku,

PSZOK będzie czynny od godz. 8:00 do 16:00,

w soboty bez zmian od 10:00 do 14:00.

 Świdnicki Bieg Noworoczny ZUPBADURA - 13.01.2019r.

Za nami Świdnicki Bieg Noworoczny ZUPBADURA, w którym udział wzięła Czysta Świdnica. Wspólnie ze Skupem Złomu i Metali Nieżelaznych Złomowanie Bolesław Uryasz przygotowaliśmy kilka atrakcji - m.in. malowanie twarzy, które cieszyło się wśród dzieci dużym zainteresowaniem. Rozdawaliśmy również gadżety ekologiczne oraz ulotki informacyjne z zakresu segregacji odpadów. Dziękujemy za zainteresowanie. Do zobaczenia na kolejnym evencie.

PSZOK - GODZINY OTWARCIA W DNIACH 22-31.12.2018r.

Drodzy mieszkańcy. Informujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Metalowców 4, w dniu 24 grudnia 2018r. (poniedziałek) czynny będzie od godz. 7:00 do godz. 12:00, natomiast w dniu 31 grudnia 2018r. (poniedziałek) od godz. 07:00 do godz. 15:00. W pozostałe dni tj. 22 grudnia 2018r, godziny otwarcia PSZOK pozostają bez zmiany - godz. 10:00-14:00.

NOWE HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW

W zakładce HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW - Przedstawiamy Państwu nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych obowiązujące od dnia 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

ŚWIDNICA LIDEREM RECYKLINGU

Miasto Świdnica podczas Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON Environment otrzymało wyróżnienie w konkursie o Puchar Recyklingu, w dwóch kategoriach - „Lider Zbiórki Tworzyw” oraz "Gmina Recyklingu”. Gala wręczenia nagród odbyła się w czwartek, 29 listopada, w Teatrze Capitol w Warszawie. W imieniu prezydent miasta odebrał ją Tomasz Jaworki – dyrektor Wydziału Gospodarki Odpadami.

Do tegorocznej, XIX już edycji konkursu zgłosiła się rekordowa liczba 153 podmiotów. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło od gmin - ponad 70. Niemal połowa wniosków została złożona przez nowe podmioty, które do tej pory nie brały jeszcze udziału w konkursie.

Oceniano system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz przeprowadzane w tym zakresie działania edukacyjne

- Jesteśmy dumni, że znaleźliśmy się w tym zaszczytnym gronie. Osiągnęliśmy 40% poziom recyklingu z zakresu papieru, tworzyw sztucznych i szkła oraz 100% poziom recyklingu z zakresu odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Świdnica stawia na ochronę środowiska i jest liderem w zakresie przetwarzania i zmniejszania ilości odpadów – mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

Konkurs jest organizowany przez miesięcznik „Przegląd Komunalny”, czasopismo łączące administrację rządową i samorządową z branżą komunalną i ochroną środowiska. Został on objęty patronatem Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z PANEM BŁYSZCZAKIEM

Stojący na straży ekologii Pan Błyszczak po raz kolejny odwiedził świdnickie przedszkola. Dzieciaki wzięły udział w zajęciach prowadzonych przez naszego super bohatera. Nie ograniczały się one jedynie do przekazywania teoretycznych informacji z zakresu segregacji odpadów. Przedszkolaki uczestniczyły również w praktycznych zajęciach w postaci gier oraz zabaw. Dziękujemy za udział w akcji wszystkim przedszkolom. Do zobaczenia.

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 8 grudnia 2018r.

Kontynuując kwartalne akcje zbiórek ZSEE - zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego informujemy, że zimowa zbiórka elektrośmieci odbędzie się 8 grudnia 2018r. w godzinach od 10:00 do 14:00 na parkingu przed Urzędem Miejskim przy ul. Armii krajowej 49.

Ponadto przypominamy w jaki sposób można pozbyć się ZSEE w sposób, który gwarantuje nam zachowanie troski o środowisko naturalne.

Mieszkańcy Świdnicy mogą przekazywać elektrośmieci podmiotom zbierającym lub odbierającym taki sprzęt, czyli:
- sprzedawcom detalicznym i hurtowym: każdy sprzedawca zobowiązany jest nieodpłatnie przyjąć od nas zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny podczas zakupu nowego sprzętu. Obowiązek ten dotyczy wymiany na zasadach 1 : 1, tj. np. przy zakupie nowego telewizora możemy nieodpłatnie pozostawić w punkcie handlowym stary telewizor;
- wyspecjalizowanym punktom zbierania: na terenie Świdnicy funkcjonuje od 1 lipca 2013r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w tym również elektrośmieci, tj. PSZOK, do których można nieodpłatnie oddać zużyty sprzęt;
- podczas zbiórek odpadów wielkogabarytowych zgodnie z przyjętym harmonogramem, firmom, które świadczą usługi odbioru odpadów na terenie Miasta Świdnicy.