ZMIANY STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świdnicy informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XVI/156/20 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, od dnia 1 kwietnia 2020 roku zachodzą następujące zmiany.

Nieruchomości zamieszkałe jednorodzinne i wielorodzinne:

- w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana będzie w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość;

- opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 26,00 zł na mieszkańca miesięcznie.

- ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w trzykrotnej wysokości stawki, tj. 78,00 zł (3 x 26,00 zł) miesięcznie od 1 mieszkańca.

- ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Nieruchomości niezamieszkałe:

- ustala się miesięczne stawki opłaty za pojemnik lub worek na odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w wysokości:

1) pojemnik o pojemności 60l – w wysokości 2,95 zł;

2) pojemnik o pojemności 120l – w wysokości 5,91 zł;

3) pojemnik o pojemności 240l – w wysokości 11,82 zł;

4) pojemnik o pojemności 660l – w wysokości 32,50 zł;

5) pojemnik o pojemności 1100l – w wysokości 54,17 zł;

6) pojemnik o pojemności 7000l – w wysokości 344,71 zł;

7) worek o pojemności 120l – w wysokości 16,93 zł.

- ustala się podwyższoną stawkę opłaty za pojemnik lub worek na odpady komunalne, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości:

1) pojemnik o pojemności 60l – w wysokości 8,85 zł;

2) pojemnik o pojemności 120l – w wysokości 17,73 zł;

3) pojemnik o pojemności 240l– w wysokości 35,46 zł;

4) pojemnik o pojemności 660l– w wysokości 97,50 zł;

5) pojemnik o pojemności 1100l – w wysokości 162,51 zł;

6) pojemnik o pojemności 7000l – w wysokości 1034,13 zł;

7) worek o pojemności 120l – w wysokości 50,79 zł.

Nieruchomości mieszane:

- w przypadku nieruchomości „mieszanej”, tj. nieruchomości stanowiącej w części nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi suma opłat obliczonych zgodnie ze stawkami obowiązującymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych.

W razie pytań dotyczących stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Odpadami – telefon: 74 856 28 59.