OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest naliczyć samodzielnie w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkaniowa.

W przypadku nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej deklarcaję o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa właściciel nieruchomości.

Opłatę taką nalicza się w oparciu o liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawkę opłaty uchwaloną przez Radę Miejską w Świdnicy.  

Wysokość miesięcznych stawek opłat (Uchwała nr XVIII/191/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłat), uzależniona jest od tego, czy na terenie nieruchomości odpady będą/są segregowane czy też nie i wynoszą odpowiednio:


-        13,50 zł/osobę - w przypadku segregacji odpadów, 

-        22,40 zł/osobę - w przypadku braku segregacji odpadów.

 

Co otrzymam w zamian za opłatę?


Opłata obejmuje:

 • odbiór wszystkich odpadów zmieszanych z pojemnika na odpady
 • odbiór wszystkich odpadów zbieranych selektywnie
 • worki do selektywnej zbiórki (domy jednorodzinne) 
 • pojemniki do selektywnej zbiórki (domy wielorodzinne) 
 • odbiór z nieruchomości starych mebli, sprzętu AGD, opon etc. – raz w miesiącu dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz raz w tygodniu dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej
 • odbiór choinek w okresie styczeń - luty
 • odbiór odpadów zielonych w okresie kwiecień - listopad - raz na dwa tygodznie z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej
 • funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, gdzie można  oddać wybrane rodzaje odpadów, np. opony, gruz i odpady z ogrodu w określonych ilościach oraz każdą ilość starych mebli, sprzętu AGD etc.

Opłata nie obejmuje:

 • wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane,
 • mycia i naprawy pojemnika na odpady zmieszane, - odbioru odpadów zielonych i remontowych z nieruchomości,
 • odbioru odpadów zielonych z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej,
 • sprzątania miejsc, w których ustawione są pojemniki na odpady zmieszane.

Czynności, których nie obejmuje opłata, właściciel nieruchomości musi zapewnić we własnym zakresie, np. poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorcą na dzierżawę pojemnika na odpady lub kompostowanie odpadów zielonych w przydomowych kompostownikach.

Każda nieruchomość zamieszkała, niezależnie od podjętej decyzji o segregacji odpadów, musi być wyposażona w pojemnik na odpady zmieszane o pojemności dostosowanej do liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz częstotliwości odbioru śmieci - wyposażenie nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane należy do właściciela nieruchomości.

Jeżeli odpady z nieruchomości odbierane są 1 x tydzień – na 1 osobę musi przypadać min. 30 litrów pojemności pojemnika na odpady. W zabudowie osiedlowej oraz w budynkach wielorodzinnych, gdzie brakuje miejsca na ustawienie dużego pojemnika na odpady lub kilku pojemników – odpady zmieszane będą odbierane max. 3 x tydzień. W pozostałych przypadkach odpady zmieszane będą odbierane 1 x tydzień. Szczegółowe regulacje w ww. zakresie znajdą Państwo w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica.  

Właścicielom nieruchomości składającym deklaracje nadawany jest indywidualny numer konta, na który należy dokonywać wpłat należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.      

Osoby, które nie otrzymały informacji o indywidualnym numerze konta
proszone są o dokonywanie wpłat na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Banku PeKaO S.A.
    

Numer konta:  11 1240 3464 1111 0010 5015 8057  

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez dodatkowych opłat, można dokonywać w:

1. Banku PeKaO S.A., Rynek 30, 58-100 Świdnica,

2. kasach Urzędu Miejskiego, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica,

 

INFORMUJEMY

WPŁATY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2016 ROKU NALEŻY DOKONYWAĆ NA INDYWIDUALNY NUMER KONTA – NIE ULEGA ON ZMIANIE.

W przypadku zapotrzebowania na druki wpłat prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego
pok. 128, tel. 74 856 28 59 lub emailem czystaswidnica@um.swidnica.pl 
 

 

OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH

 

KTO SKŁADA DEKLARACJE

Deklaracje zobowiązany jest złożyć właściciel nieruchomości (współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością), natomiast jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębna własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną lub właścicieli lokali jeżeli zarząd nie został wybrany.

STAWKI OPŁAT

Miesięczne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o określonej pojemności dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstające odpady są gromadzone w sposób selektywny lub nieselektywny:

L.p.

Pojemność pojemnika

(w litrach)

Stawka opłaty za odpady zbierane nieselektywnie 
(w zł)

Stawka opłaty za odpady zbierane selektywnie 
(w zł)

1

60

94,00

57,00

2

120

101,00

61,00

3

240

200,00

121,00

4

660

464,00

281,00

5

1100

535,00

324,00

6

7000

3135,00

1900,00

TERMINY

- Deklaracje pierwszą za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć najpóźniej do 10 sierpnia 2016 roku.

- w przypadku nastąpienia zmian wpływających na wysokość opłaty należy złożyć deklaracje zmieniającą –należy złożyć w terminie do 25 dnia miesiąca, wówczas zmiana obejmie miesiąc w którym składana jest korekta.

- Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miejskiego , w terminie do 25 każdego miesiąca, przy czym pierwszą opłatę należy wnieść do 25 października 2016 roku.

 

POJEMNIKI

 

 • NA ODPADY ZMIESZANE

nieruchomości, który wielkość i ilość pojemników oraz miejsce ich ustawienia zobowiązany jest dostosować do przepisów prawa krajowego i miejscowego. Odpady komunalne należy gromadzić jedynie w sprawnych technicznie, zamykanych i szczelnych, czystych i estetycznych, wyłącznie do tego celu przeznaczonych pojemnikach wykonanych z materiałów trudnopalnych, przystosowanych do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne, powinny  być również oznaczone dla której lub których nieruchomości zostały ustawione, w tym również rodzaj nieruchomości, tj. zamieszkała, niezamieszkała. W celu utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w należytym stanie sanitarnym i porządkowym właściciel nieruchomości jest obowiązanyzapewnić mycie, odkażenie   i dezynfekcję pojemników.

 • NA ODPADY SEGREGOWANE

   Pojemniki na odpady segregowane / worki na odpady segregowane są zapewniane w ramach wnoszonej opłaty (za ww. pojemniki lub worki nie są pobierane dodatkowe opłaty ).

W celu otrzymania pojemników do segregacji należy zamieścić na deklaracji informacje o potrzebie otrzymania takich pojemników oraz wskazać miejsce ich usytuowania (pole H. pkt 34) lub prosimy o kontakt z Pracownikami Wydziału Gospodarki Odpadami pond nr tel.: 74 856 28 59.

 

Reasumując , proszę pamiętać :

- deklarację pierwszą o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy złożyć najpóźniej do 10 sierpnia 2016 roku,

- obecnie obowiązujące umowy na odbiór odpadów komunalnych właściciel nieruchomości musi wypowiedzieć w taki sposób, aby obowiązywała do 30 września 2016 roku.

- Od 1 października 2016 roku odbiór odpadów komunalnych będzie organizowany przez Urząd Miejski w Świdnicy,

- wyposażenie nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane należy do właściciela nieruchomości,

- pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami należy wnieść do 25 października 2016 roku (opłata za miesiąc październik 2016)