ZMIANY STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świdnicy informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XLVI/489/22 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, od dnia 1 stycznia 2023 roku zachodzą następujące zmiany dla nieruchomości niezamieszkałych.

Nieruchomości zamieszkałe jednorodzinne i wielorodzinne:

- w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana będzie w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość;

- opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 35,00 zł na mieszkańca miesięcznie.

- ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w trzykrotnej wysokości stawki, tj. 105,00 zł (3 x 35,00 zł) miesięcznie od 1 mieszkańca.

- ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Nieruchomości niezamieszkałe:

- ustala się miesięczne stawki opłaty za pojemnik lub worek na odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w wysokości:

1) pojemnik o pojemności 60l – w wysokości 10,05 zł;

2) pojemnik o pojemności 120l – w wysokości 20,10 zł;

3) pojemnik o pojemności 240l – w wysokości 40,20 zł;

4) pojemnik o pojemności 660l – w wysokości 110,55 zł;

5) pojemnik o pojemności 1100l – w wysokości 184,25 zł;

6) pojemnik o pojemności 7000l – w wysokości 1 172,50 zł;

7) worek o pojemności 120l – w wysokości 20,10 zł.

- ustala się podwyższoną stawkę opłaty za pojemnik lub worek na odpady komunalne, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości:

1) pojemnik o pojemności 60l – w wysokości 30,15 zł;

2) pojemnik o pojemności 120l – w wysokości 60,30 zł;

3) pojemnik o pojemności 240l– w wysokości 120,60 zł;

4) pojemnik o pojemności 660l– w wysokości 331,65 zł;

5) pojemnik o pojemności 1100l – w wysokości 552,75 zł;

6) pojemnik o pojemności 7000l – w wysokości 3 517,50 zł;

7) worek o pojemności 120l – w wysokości 60,30 zł.

Zgodnie z § 11. Ust. 2 Uchwały Nr XLVII/505/22 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica

"Jeżeli selektywnie zbierane odpady komunalne zbiera się w pojemnikach, stosuje się pojemniki o minimalnej pojemności 120l."

Nieruchomości mieszane:

- w przypadku nieruchomości „mieszanej”, tj. nieruchomości stanowiącej w części nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi suma opłat obliczonych zgodnie ze stawkami obowiązującymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych.

Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

- ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, w wysokości 191,90 zł za rok od nieruchomości. 

- ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Wysokość tej opłaty stanowi trzykrotność stawki ryczałtowej, ustalonej w ust. 1, tj. 575,70 zł za rok od nieruchomości.

W razie pytań dotyczących stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Odpadami – telefon: 74 856 28 59.