Akty prawa miejscowego:

 1. Uchwała Nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 (plik pdf, załącznik pdf, załączniki pdf, podsumowanie pdf, prognoza pdf, uzasadnienie pdf).
 2. Uchwała nr XXIV/617/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012. (plik pdf),  
 3. Uchwała nr XXVIII/803/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/617/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 (plik pdf),        
 4. Uchwała nr XXX/863/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/617/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 (plik pdf).

 Uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica:

 1. Uchwała nr XXII/232/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (plik pdf);


  1a. Uchwała nr XXV/273/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (plik pdf --> http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2016/5622/akt.pdf);

 2. Uchwała nr XXII/231/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica (plik pdf --> http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2016/4216/akt.pdf)
 3. Uchwała nr XVIII/191/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
  (plik pdf -> http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2016/1935/akt.pdf)


  3a. Uchwała nr XXV/278/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (plik pdf --> http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2016/5623/akt.pdf);

 4. Uchwała nr XVIII/192/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (plik pdf -> http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2016/1936/akt.pdf)
 5. Uchwała nr XVIII/193/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica (plik pdf ->http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2016/1937/akt.pdf)


  5a. Uchwała nr XXV/279/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica (plik pdf -->> http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2016/5624/akt.pdf);

 6. Uchwała nr XVIII/194/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica
  (plik pdf -> http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2016/1938/akt.pdf)
  (Link do e-deklaracji -> )


  6a. Uchwała nr XXV/280/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica (plik pdf -->  http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2016/5625/akt.pdf);

 7. Uchwała nr VI/71/07 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 30 marca 2007r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (plik pdf).
 8. Uchwała nr XVIII/188/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (plik pdf).
 9. Uchwała nr XXVIII/331/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Świdnica na sektory odbierania odpadów komunalnych (plik pdf).