Akty prawa miejscowego:

 1. Uchwała Nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 (plik pdf, załącznik pdf, załączniki pdf, podsumowanie pdf, prognoza pdf, uzasadnienie pdf).
 2. Uchwała nr XXIV/617/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012. (plik pdf),  
 3. Uchwała nr XXVIII/803/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/617/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 (plik pdf),        
 4. Uchwała nr XXX/863/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/617/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 (plik pdf).

 Uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica:

 1. Obwieszczenie Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (plik pdf)
 2. Uchwała nr XXIV/251/20 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 grudnia 2020 r.w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica (plik pdf --> https://edzienniki.duw.pl/WDU_D/2021/156/akt.pdf)
 3. Uchwała nr XXIX/299/21 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (plik pdf)
 4. Uchwała nr XVIII/192/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (plik pdf -> https://edzienniki.duw.pl/WDU_D/2016/1936/akt.pdf)
 5. Uchwała nr XVII/177/20 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica (plik pdf)
 6. Obwieszczenie Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica (plik pdf)
 7. Uchwała nr VI/71/07 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 30 marca 2007r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (plik pdf).
 8. Uchwała nr XVIII/188/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (plik pdf).
 9. Uchwała nr XLV/487/18 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie podziału Gminy Miasto Świdnica na sektory odbierania odpadów komunalnych (plik.pdf)
 10. Uchwała nr XXX/320/21 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 18 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/299/21 Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
  (plik pdf).