Zgodnie z art. 9d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz.2519) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do przekazania odebranych odpadów do:

1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, o których mowa w ust. 1, kierując się koniecznością ujednolicenia wymagań dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 

Powyższa uchwała wskazuje dla regionu południowego następujące RIPOK:

1)  MBP – mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych:

-    ZUK Tadeusz Drozdowski, ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa;

-    PUO Sp. zo.o., Zawiszów 5, 58-100 Świdnica;  

-    FBSerwis Dolny Śląsk Sp z o.o. Ścinawka Dolna, 57-410 Ścinawka Średnia;

-    Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Beethovena, 58-300 Wałbrzych.

2)  Kompostowania – przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów:

-    ZUK Tadeusz Drozdowski, ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa;

-    PUO Sp. z o.o., Zawiszów 5, 58-100 Świdnica;

-    FBSerwis Dolny Śląsk Sp z o.o. Ścinawka Dolna, 57-410 Ścinawka Średnia;

-    MZK w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Szalejów Górny, 57-314 Szalejów Górny;

3)  Składowisko – składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych:

-    PUO Sp. z o.o., Zawiszów 5, 58-100 Świdnica;

-    FBSerwis Dolny Śląsk Sp z o.o. Ścinawka Dolna, 57-410 Ścinawka Średnia.