Zgodnie z art. 9d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz.888) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do przekazania odebranych odpadów do:

1)  instalacji odzysku i unieszkodliwienia odpadów – w przypadku selektywne zebranych odpadów,

2)  regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – w przypadku zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Na terenie Gminy Miasto Świdnica nie ma możliwości przetwarzanych odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) oraz odpady ulegające biodegradacji odebrane z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica przekazywane są do zagospodarowywania przez firmy odbierające odpady komunalne do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) wskazanych w uchwale nr XXIV/617/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r. poz. 3039 z późn. zm.) dla regionu południowego.

 

Powyższa uchwała wskazuje dla regionu południowego następujące RIPOK:

1)  MBP – mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych:

-    ZUK Tadeusz Drozdowski, ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa;

-    PUO Sp. zo.o., Zawiszów 5, 58-100 Świdnica;  

-    FBSerwis Dolny Śląsk Sp z o.o. Ścinawka Dolna, 57-410 Ścinawka Średnia;

-    Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Beethovena, 58-300 Wałbrzych.

2)  Kompostowania – przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów:

-    ZUK Tadeusz Drozdowski, ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa;

-    PUO Sp. z o.o., Zawiszów 5, 58-100 Świdnica;

-    FBSerwis Dolny Śląsk Sp z o.o. Ścinawka Dolna, 57-410 Ścinawka Średnia;

-    MZK w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Szalejów Górny, 57-314 Szalejów Górny;

3)  Składowisko – składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych:

-    PUO Sp. z o.o., Zawiszów 5, 58-100 Świdnica;

-    FBSerwis Dolny Śląsk Sp z o.o. Ścinawka Dolna, 57-410 Ścinawka Średnia.