DEKLARACJA

Każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkuje co najmniej jedna osoba, zobowiązany jest złożyć do Urzędu Miejskiego deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jeżeli natomiast lokal mieszkalny nie jest zamieszkany, a zameldowane są w nim osoby - konieczne jest złożenie tzw. deklaracji zerowej, czyli deklaracji w której liczba mieszkańców oraz wysokość opłaty zostanie określona jako "0".

Wzór deklaracji o wysokości opłaty określa Uchwała nr XVII/177/20 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica - TEKST JEDNOLITY  https://edzienniki.duw.pl/WDU_D/2020/2953/akt.pdf (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020r., poz. 2953).

Zgodnie z art. 6 m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (D. U. z 2022 r., poz. 1297) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Natomiast art. 6m ust. 2 w/w ustawy mówi, iż w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Przesłanką do złożenia korekty deklaracji będą:

  • zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość,
  • zmiana właściciela danej nieruchomości,
  • sprzedaż / zakup danej nieruchomości.

W przypadku zbycia lub zamiany nieruchomości należy złożyć:

a) „zerową” korektę deklaracji na dotychczasowy adres zamieszkania (w polu D.1 w pkt. 21 należy wpisać 0)

b) pierwszą deklarację na nowy adres zamieszkania

W przypadku nowo zamieszkałych nieruchomości obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, NIEZAMIESZKAŁYCH I MIESZAKNYCH (plik DOC) (plikPDF)